lördag 21 juli 2012

Tidningsklipp: Rädddade från ögonskenlig död | Norra Skåne 1882

Tidningsklipp ur Norra Skåne, fredagen den 21 juli 1882. Ytterligare styckebrytning införd.

* * *
Sex personer räddade från en ögonskenlig död. Från Trollhättan berättas, att ett sällskap af unga personer företog en spatsertur i båt ute å elfwen och, i sin ifwer att åhöra i närheten utförd sång, ej märkte, att deras farkost drogs af strömmen nedåt fallen, förrän de woro nära den twärs öfwer elfwen spända linan, hwilken blef deras räddning, till deß folk från land fick höra deras nödrop och skyndade de nödstälde till hjelp.
En i båten warande gosse blef med knap nöd räddad, men båten gick utför fallen och slogs i spillror.

Denna händelse utgör ej allenast en warning utan äfwen en ytterligare bekräftelse till de flere föregående af dylikt slag, som inträffat, om nyttan af den räddningslina, som några patriotiska Trollhätteboar för några år sedan läto spänna twärs öfwer elfwen.
* * *

0 kommentarer: