måndag 14 november 2016

Invigningen av Tranemo kyrka 1889: Samtida beskrivning ur Borås Tidning

Äldre bild av Tranemo kyrka. Rättvänd. Foto: Riksantikvarieämbetet.
Söndagen den 18 augusti 1889, tredje söndagen efter trefaldighet, invigdes Tranemo nya kyrka. Det var en kyrka av ovanligt slag som ersatt den gamla 1600-talskyrkan i trä som tjänat ut. Till formen var den nämligen sexkantig.

Vid invigningen hade den nya kyrkan stått på sin plats i flera år: den uppfördes åren 1881-1882.

Hur det gick till invigningsdagen finns bevarat i en text som infördes i Borås Tidning påföljande lördag. Här följer den, med vissa styckebrytningar införda.

* * *
— Kyrkoinvigning och visitation. Till red. skrifves: I söndags morgse syntes på alla de till Tranemo kyrka ledade vägarne stora skaror af menniskor strömma fram emot det vackra nybygda templet, som med sina klockor kallade menigheten tillsamman. [/] 
Enligt ett från stiftets biskop utfärdadat påbud, skulle kyrkan denna dag invigas och såväl nyfikenheten att se det ovanliga enligt det s. k. centralsystemet uppförda rymliga templet som ock önskan att lära känna stiftets nye biskop, d:r Rohde, hade från krinljggande [sic] nejder ditlockat en stor menniskomassa. [/] 
Kl. 12, då invigningsakten börjades, trädde biskopen iklädd sin biskopliga skrud för altaret, assisterad af prostarne Ström i Svenljunga, Sörman i Sexdrega, Medin i Dalstorp, kyrkoherdarne Algren i Länghem, Tomeus i Hällstad [sic] och Hallbäck i Mjöbeck, Östberg från Burserud (i Vexiö stift), Frigell från Stengårdshult (Skara stift), konsistoriinotarien Magni från Göteborg samt komministrarne Torbiörnsson från Svenljunga, Svedberg från Sexdrega och Sandström från Våthult (Vexiö stift), de fleste af dessa i messkrud. [/] 
Biskopens invigningstal, som anslöt sig till Davids 84 psalm, utvecklade betydelsen af ett Herrans tempel, och såväl detta föredrag, som de allvarliga ord, som biskopen med anledning af den samma dag anstälda visitationen riktade till församlingen, häfdade till fullo det rykte, som föregått biskopen att vara en af vårt lands kärnfullaste talare. Också gjorde hans kraftiga men tillika kärleksfulla ord ett djupt intryck och månget öga syntes fyllas af tårar vid hans allvarliga påminnelser och förmaningar, isynnerhet då han lade föräldrarne på hjertat vigten af att vaka öfver barnens och ungdomens utveckling. 
Högtidligheten förhöjdes i sin mån af Svenljunga sångförening, som utförde 2:ne hymner, Davids 24 ps. af Vennerberg och Rolles bekanta "Frälsta verld", hvarvid solopartiet sjöngs af fru Bruzewitz på Limmared, ackompagnerad af docenten Nylander. 
I den efter invigningen förrättade högmässogudstjensten utfördes liturgiens för sång afsedda del af kyrkoherde Östberg, och responsorierna af den ofvannämda kören; hvarpå församlingens grånade kyrkoherde Elgqvist, som oaktadt sina 68 år ensam skött tjensten, predikade öfver dagens text, med anledning hvaraf han talte om ett rätt användande af de jordiska tingen.  
Vid 5-tiden afslutades visitationen och de samlade skarorna åtskildes, helt visst tacksamma för de goda intryck och minnen, som dagens högtidlighet efterlemnat. 
Borås Tidning, lördagen den 24 augusti 1889.
Källa: KB.
* * *
Tranemo kyrka, ursprunglig interiör. Foto: Riksantikvarieämbetet.
Kommentarer

Några av de i texten förekommande personerna:

"d:r Rohde": Edvard Herman Rodhe (1845-1932). Fil.dr., teol.dr., biskop i Göteborgs stift 1888-1929.
"Ström i Svenljunga": Vincent Henrik Ström (1808-1898), kontraktsprost i Kinds kontrakt 1860.
"Sörman i Sexdrega": Johannes Söhrman (1839-1902), prost.
"Medin i Dalstorp": Gustaf Wilhelm Medin (1844-1921).
"Algren i Länghem": Carl August Ahlgren (1830-1913), kyrkoherde i Länghem 1876.
"Tomeus i Hällstad": Herman Ragnar Thomaeus (1842-1915), kyrkoherde i Gällstad och Finnekumla 1879.
"Hallbäck i Mjöbeck": Holger Ludvig Hallbäck (1846-1904).
"Östberg från Burserud": Hans David Österberg (1834-1894). Kyrkoherde i Burseryd 1875.
"Frigell från Stengårdshult": Gustaf Frigell (1836-1918).
"konsistoriinotarien Magni från Göteborg": August Birger Magni (1852-1929). Vice konsistorienotarie i Göteborg 1883, ordinarie 1884-1905.
"Torbiörnsson från Svenljunga": Johan Torbiörnsson (1828-?), komminister i Svenljunga 1860.
"Svedberg från Sexdrega": Ludvig Svedberg (1850-?), komminister i Sexdrega 1885, kyrkoherde från 1893. Kontraktsprost. Far till senare Tranemokyrkoherden och prosten Martin Svedberg.
"Sandström från Våthult": Josef August Sandström (1851-1924). Tillträdde som komminister i Våthult och Båraryd 1878.
"kyrkoherde Elgqvist": Anders Elgqvist (1814-1895). Kyrkoherde i Tranemo 1865. Tidigare Kinamissionär.

0 kommentarer: