tisdag 22 februari 2011

Textkritisk övning: »Västvärldens inre upplösning«

I den kristna, biblicistiska veckotidningen Kyrka och Folk publicerades i nummer 5, 2011 en ledare vid titel »Västvärldens inre upplösning«. Kyrka och Folk är huvudorgan för Kyrkliga Förbundet och en av skymningskyrkans röster i Norden. Man står formellt fri från Missionsprovinsen – som är en konservativ utbrytargrupp ur Svenska kyrkan – men åtskilliga av dess medarbetare är djupt engagerade i just provinsen, exempelvis som präster. En av dessa präster är Per-Anders Grunnan, som skrivit nämnda ledare.

Låt oss göra en liten djupdykning i texten. Jag hade gärna publicerat hela, men då begått brott mot copyrightslagstiftningen. Jag nöjer mig därför med att bemöta ett antal påståenden som Grunnan gör i sin ledare.

Jag har på tidningens webbplats kommenterat ledaren, och andra med mig, men i skrivandes stund har de inte kommit igenom kommentarsgranskningen hos Kyrka och Folk.

Men, till påståendena. —

* * *

1. Det romerska riket underminerades av moralisk upplösning.

Man gör det för enkelt för sig, om man hävdar att moralisk upplösning var orsak till romarrikets fall, även om uppfattningen är synnerligen populär bland kristna grupperingar. Intressantare är istället, att betrakta vad som ideologiskt sker i det romerska riket, nämligen en stor förskjutning av religiositeten: de hedniska gudarna förskjuts och förbjuds, och kristendomen införs. Först därefter faller romarriket samman. Rom är kristet när det faller, och har så varit i hundratals år.

* * *

2. En könsneutral hållning är grovt hednisk.

Vad som menas med en »könsneutral hållning« kan diskuteras. Jag förmodar att Grunnan syftar på en uppfattning, där samkönade relationer är accepterade på samma villkor som särkönade. Och visst kan man kalla en sådan hållning för hednisk, om man därmed menar icke-kristen. De kristna har nämligen i alla tider, främst under inkvisitionen, förföljt, baktalat och tagit livet av folk som attraherats av personer av samma kön. Man har lemlästat, bränt, torterat och hittat på mängder av fiffiga sätt att döda homosexuella. Eftersom de ansågs vara avvikande från en judeokristen hållning. Homosexuella relationer har däremot varit vanliga i antikens Grekland, i romerska riket, i Japan, i Kina, bland indianstammar. Men inte bland monoteismernas folk. Där har man avbrutit dem med våld, om nu inte utövarna råkat vara kyrkliga potentater eller väl världsliga sådana och kunnat få skydd därigenom.

* * *

3. En könsneutral moral har blivit »något av en överideologi i EU och...« Sverige.

En inställning att det står var och en fritt att utöva sin högst personliga sexualitet så länge man inte skadar någon annan är ett stort mål inom upplysningsandan som föder och formar en modern etik (kyrkan har knappast monopol på etiken: den hör hemma hos filosoferna, inte hos de som cementerar en stamkultur i årtusende efter årtusende...), anpassad efter människan och inte efter antaganden som inte grundas i annat än fördomsfulla, spretiga papyrusdokument från järnåldern. – Men en överideologi? Knappast i större utsträckning än att de mänskliga rättigheterna i allt större utsträckning får utrymme i enskilda länders lagböcker, där det stipuleras: »Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av [...] sexuell läggning...«

Det är inte skrivet i pergament från järnåldern. Det är uttryck för en människotillvänd etik som vi tillkämpat oss.

* * *

4. Det västerländska samhället har utvecklats onaturligt och destruktivt på en rad områden.

Utveckling är inte organisk, utan kausal. A följer på B som följer på C. Det finns ingen filosofisk möjlighet att samhället kan utvecklas onaturligt, emedan allt är naturligt. Destruktivt kan det emellertid utvecklas: destruktivt för individen, för stater, för personer med fördomsfulla antaganden i bagaget som vill omsätta dessa i praktik. Det beror följaktligen helt på vilket perspektiv man anlägger. Att utvecklingen generellt går mot ett allt mer människocentrerat och frihetligt samhälle är något att applådera: på så vis får både vi överväldigande många ickekristna frihet att leva våra liv utan religiös inblandning, men även de religiösa får möjlighet att föra ett religiöst liv – så länge de inte skadar någon annan.

På det stora hela går samhällsutvecklingen framåt: barnadödligheten går ner, den förväntade livslängden går upp, sjukdomar som man inte hade susningen av en chans att bota för trettio år sedan, kan man bota i dag, de fattigas fattigdom minskar, relativt sett, medan även de rikas rikedomar stiger. Världssvälten minskar för varje år. Folkväldesrörelser slår igenom i land efter land som dignat ner under diktaturer: religiösa såväl som sekulära.

* * *

5. Förbud mot kristen förkunnelse i undervisningen leder till själviskhet i näringslivet, gatuvåld, våld i hemmiljö, självmordsökning, förvirrad könsidentitet, terrorbrott, svårigheter för arbetsgivare att hitta trogna arbetare bland de unga.

Grunnan förutsätter här att kristen etik är den enda etiken som påverkar människors liv. Det är inte sant. Människan satt utan religiös förmyndare, är nu fri att forma sin egen etik, som sociala kontrakt med medmänniskorna. De mänskliga rättigheterna är exempel på sådan humanistisk etik. Men, det ligger inga imperativ i den, inga du skall icke. Etiken hålls ständigt på en nivå, där den inte är låst, utan dynamisk. Nya situationer möjliggör nya etiskfilosofiska ställningstaganden.

Själviskheten i näringslivet har knappast ökat. Jämför en kapitalist av i dag med en kapitalist av år 1850 och du ska se att graden av altruism knappast minskat. Få företagare kan idag ignorera den sociala aspekten av sitt värv, t.ex. genom att se till att arbetarna har en dräglig tillvaro.

Brottsförebyggande rådet gör klart att gatuvåldet de senaste åren ligger på en konstant nivå, och har således inte ökat. Däremot har nog medias rapportering om fenomenet ökat, så att man därav kan dra slutsatsen att allt går åt helvete på gator och torg. Inte heller tror jag att våldet i hemmiljö ökat. Snarare har benägenheten att anmäla gått upp, allteftersom i synnerhet kvinnan tillerkänts fullt medborgarskap (något som inte var självklart under den kristna eran), och därmed är fri att agera som en fri person. Att det skulle förekomma mer våld i villorna i dag, än vad det gjorde i bondstugorna av i går är rimligen en illusion.

Ser man till den svenska självmordsstatistiken, är det bara att läsa innantill: antalet självmord snarare sjunker än ökar: således är Grunnan antingen oinformerad, eller så ljuger han.

Förvirrad könsidentitet? Tja, eftersom det faktiskt blivit möjligt för män och kvinnor, unga och gamla att fundera på vilket biologiskt kön de identifierar sig med, utan att riskera att fängslas eller att stämplas som mentalsjuk, är det mycket möjligt att funderingar kring detta har ökat bland folk. Men att kalla det förvirring är att ge fenomenet en alltför vinklad beskrivning.

Terrorbrott: inga större terrorister har funnits än de militant kristna grupperna, från korståg via inkvisitionen till häxbränningar... Och till den mentala terror prästerna under hela sin existens pådyvlat sin – förr – ofta obildade församling... Terrorbrotten må öka, men kanske mest som en konsekvens, av att stater i allt större utsträckning avvecklar kriget som konfliktlösning (det kallar jag utveckling).

Huruvida det är svårt att få tag på trogna arbetare kan jag rimligen inte besvara. Men varför unga skulle vara i mindre behov att sälja sina arbetstjänster i dag, än tidigare kan jag inte förstå. Med ett stort utbud arbetslösa, finns det naturligtvis en större kvot personer som söker till jobb för vilka de inte är lämpade eller kvalificerade. Att arbetsgivare då emellanåt möter arbetstagare som inte motsvarar deras förhoppningar är bara att förvänta sig. Men människan som fenomen har knappast blivit en sämre arbetare än vad hon varit, annat än att hon idag möjligen sätter större värde på sin fritid och sina rättigheter som arbetstagare, än vad hon tidigare gjort: nu arbetar man för att leva, snarare än att man lever för att arbeta. Det tycker jag är sunt. Man lever trots allt bara en gång...

* * *

6. Det finns ett samband mellan Guds buds försvagade ställning och en mer omfattande lagstiftning.

Grunnan presenterar ingenting som stöder ett sådant påstående. Det kan därmed antas vara taget direkt ur luften såsom önsketänkande.

* * *

7. De kristna lärarinnorna skapade arbetsro i skolan.

Eventuellt skapade de ro genom att prygla de elever som inte behagade hålla tyst eller uppföra sig i enlighet med konvenansen och den kristna, påtvingade moralen...

* * *

8. Den (kristna) värdegrund som byggde västerlandets frihet och välfärd har förkastats.

Kristen etik har inte skapat västerlandets frihet och välfärd. Det är en mycket grov lögn (eller i bästa fall missuppfattning). Västerlandets frihet och välfärd grundar sig på upplysningsprojektet på 1700-talet.

* * *

9. EU visar sin mörka sida genom att pressa länder som Litauen ekonomiskt när de förbjuder "hbt-propaganda" i skolorna.

Tja, väljer man att kalla information om homo-, bi- och transsexualitet »propaganda«, så sätter man agendan. Litauen begår ett grovt övergrepp på sina unga HBT-personer, när de inte skänker dem information om vad det är de egentligen känner, och när de inte får veta, att de enligt modern psykologi och biologi inte anses vara sjuka, utan en naturlig variation, som även om och om och om igen kan observeras i djurriket.

* * *

10. Barnen i grundskolan ska bli tvingade att se RFSU:s nya film där homosexuell läggning ges oproportionerligt stor plats.

Filmen »Sex på kartan« är inte obligatorisk. Det är bra att homosexualitet tas upp. Andelen homosexuella personer i populationen är omdebatterad. Man hör siffror mellan 4 procent och 20 procent. Men om vi antar den lägre siffran, är det ändå en av tjugofem personer, eller åtminstone en person i varje klass, som kan klassificeras som homosexuell. Inte är det väl för mycket begärt att den personen också ska få ett tilltal i filmen, och även de som inte själva är homosexuella, för att få en bild av vad homosexualitet egentligen är.

* * *

11. Traditionella länder i öst (islamistiska) reagerar mot västerlandets liberala syn på abort och hbt-frågor.

Ja, något annat är väl inte att förvänta. Om religiösa diktaturer eller halvdiktaturer reagerar mot vår syn på abort och HBT-frågor, så kan det väl nästan tas som ett tecken på att vi är på rätt väg.

* * *

12. Muslimska konvertiter hävdar att avsaknad av moral är norm i västerlandet.

Och det är trams. Avsaknad av en religiös etik innebär inte avsaknad av etik som sådan. Som jag redan gått igenom.

* * *

13. Mycket tyder på att Sverige och EU kommer att utveckla en övervakande stat utan förståelse för religiös tro.

»Mycket« är inte ett särskilt konkret begrepp. Att man inte tillåter religiösa övergrepp på ickereligiösa medborgare kan väl knappast kategoriseras som brist på förståelse. Snarare ett tecken på att man förstår alltför väl...

* * *

»Västvärldens inre upplösning« är ett skolexempel på en demagogisk text, som med obelagda antaganden skriver läsaren på näsan hur hon skall läsa världen... Helst utan att hon överhuvudtaget tänker eller tolkar på egen hand, ty författaren, såsom Guds språkrör genom sin förmenta bibeltrohet, har den rätta uppfattningen. Det finns ingen ödmjukhet i Grunnans text. Bara självtillräcklighet, dömande och alltför grunda kunskaper om den värld som både han och vi alla lever i. Ett mischmasch av skymningskyrkans mest träskartade uppfattningar.

Det hade varit spännande att utverka tillstånd att kopiera och använda Grunnans text vid grundkurserna i universiteten, som en text att undersöka och dissekera under kurser i källkritik. Därtill är den tillräckligt kort, och tillräckligt full med material...

* * *

En gång arbetade jag på Kyrka och Folk. Att jag då kunde vara så blind för det som är så klart nu, är bara ytterligare ett belägg för vikten av att alltid ha analytiska, källkritiska ögon på allt man möter, att anlägga olika perspektiv och att alltid fråga varför då? – Då gjorde jag inte det. Nu tar jag igen det.

12 kommentarer:

Niklas Cedergren sa...

Strålande sammanfattat. Nu slipper jag själv skriva om Grunnans vanföreställningar.

Creutz sa...

Merci! – Bildningsidealet i mig tvingade mig att gå igenom texten, uppstyckad...

Camilla Grepe sa...

Som Niklas sa: Strålande!

Creutz sa...

Merci!

Anonym sa...

Fantastiskt skrivet

Creutz sa...

Tack.

fabucjonas sa...

Suveränt formulerat. Hoppas Kyrka & Folk publicerar dina invändningar! "Det finns ingen filosofisk möjlighet att samhället kan utvecklas onaturligt, emedan allt är naturligt" -spot on!

Creutz sa...

Än har de inte släppt igenom nån mer kommentar på ledartexten... Vi får se...

Tack!

rotve sa...

"Kristen etik har inte skapat västerlandets frihet och välfärd"

Svar: Så sant! Det är fascinerande hur oerhört väl myten om "den kristna etiken" som liktydig med västerländsk nordeuropeisk modernitet. Det är rentav många sekulära och förståndiga människor som svalt den okritisk. Man inbillar sig att det moderna samhället vilar på "kristen grund".

I själva verket är det ju som du säger, vilka alla som studerat historia och idehistoria känner till. Moderniteten växte fram i takt med att samhället sekulariserades. Moderniteten har vetenskap, nätverksbyggande, tryckpressar och liberala reformer att tacka - och ofta stog dessa i direkt motsatsförhållande till det kristna.

De mest "kristna" delarna av europas historia har också varit de i dagens synvinkel mest primitiva. Den "kristna" delen av historien är den del av historien där folkets flertal levde under piska och stövel på kung, adel och prästerskap. En tid av stor nöd okunnighet och vidskepelse. DET är det kristna europa. Det moderna Europas är upplysningens!

Creutz sa...

rotve: Exakt! Lysande formulerat!

Anonym sa...

Var hittar man ursprungsartikeln från Kyrka och folk? Verkar som den raderats?

Creutz sa...

Den verkar vara borta, är jag rädd. Finns väl i pappersversionen, men kan inte hitta texten på nätet.