måndag 21 mars 2011

Fragment: Ekelöfstjänst

— Kära bröder och systrar, vi hava i dag kommit samman, för att fira Ekelöfstjänst.

Dagens läsning hämta vi ur Färjesång, den fiärde texten. Sålunda lyder Ekelöfs ord: »Du säger 'jag' och 'det gäller mig' / men det gäller ett vad... etc.«

Vad kan vi då dra för lärdom av denna Ekelöfska text?

— Jag tror, att vi kunna säga, att Ekelöfen vill, att vi skola vara medvetna, om att människan icke är unik, utan ett ting bland andra.

Ingenting särskiljer oss från rådjuret eller från gråstenen: »I verklighet är du ingen«, skaldar poeten. — Och så riktigt säger han det. Du är ingen, i den meningen, att din person endast är sammansatt av de ting du i din natur är: dina drifter, dina drag, din vilja: allt partikulariteter som tillsammans utgöra ditt jag.

Därmed fallera också de gamla föreställningarna om Rätt och Orätt: vi måste, med Ekelöfen, inse, att vi icke må känna skräck för att vidgå, att det finns något »bortom rätt och orätt«, och istället för dikterade läror, se oss själva som valplatsen för gott och ont: i oss - »vilddjurets kamp mot det undre« - vad det nu vara må i ditt enskilda lif. För detta må vi icke blunda. Det vi ana avgrundslikt vid sidan av vår väg, skola vi modigt se hän mot: våga veta, och vilja veta, och icke »hisna för minsta grop«.

Således subjektifierade och utlämnade till vår persona, själfva tagandes vårt öde i vår hand, kunna vi äfven lämna frälsningen: »det finns ingen frälsning«, frälsningen är blott och bart en dröm. Vad vi hava och vad vi äro står fast: kunna vi dock inse detta, våga vi dock inse detta?

Så står du ensam, endast fästad med ett namn, det som föräldrarna gåvo dig, för att särskilja just dig, från de miljoner andra, som också vandra omkring; lika mycket som de är du ingen. Lika mycket som de, är din person endast konglomeratet av de partikulariteter som tillsammans utgör ditt jag. Bortom ditt namn, är du dock »i botten så namnlös som natten och mörkret«.

Med denna uppbyggande meditation öfver veckans Ekelöfska ord, må vi så möta en ny veckas utmaningar med friskt mod, på banéret inskrifvet: »I verklighet är du ingen«.

Amen.

0 kommentarer: