söndag 13 januari 2013

Tidningsklipp: Skandalöst uppträde i bönehus | ur Norra Skåne 1882

Ett tidningsklipp ur tidningen Norra Skåne, fredagen den 13 januari 1882. Styckebrytningar införda.

* * *
Skandalöst uppträde i bönehus. 
Tidningen Upsala har emottagit följande meddelande. 
I Tierps södra bönehus uppträdde annandag jul twenne predikanter, hr Johansson från Wad och hr Lindahl från Tierp, predikande försoningsläran i Waldenströmiansk anda. 
Församlingens v. pastor O. Westerlund, som war wid tillfället närwarande, fann sig manad att begära ordet för att wederlägga de irrläror — enligt hans åsigt — som blifwit faststälda. 
Nu uppstod ett förfärigt tummel; den ene sökte öfwerrösta den andra; det ropades: Nej, nej! . . . Ut med prest! . . . Han går före sin församling till h—e! 
Några togo pastorns parti, andra sökte att öfwerrösta larmet genom att sjunga Zions sånger, och slutligen sökte några af de mest upphetsade att bana sig wäg till läktaren och förmå pastorn att aflägsna sig — något som dock ej lyckades. 
Omsider återställdes — till det yttre åtminstone — lugnet, sedan förböner blifwit hållna för pastorn och denne bedt för de förwillade. Hwilken oförsonlig hätskhet, som i sjefwa [sic] werket är rådande mellan de olika religiösa partierna, framgår emellertid af detta sorgliga uppträde.
* * *

0 kommentarer: