onsdag 17 oktober 2012

Tidningsklipp: "Ur skarprättarens historia" | Östergötlands veckoblad 1887

Tidningsklipp ur Östergötlands veckoblad, fredagen den 4 mars 1887. Vissa styckebrytningar införda.

* * *
Ur skarprättarens historia. Skarprättaren Steinich, som åtagit sig uppdraget att verkställa Glimmingemördarens afrättning, är nu 64 år gammal, en medelstor och undersätsig karl med böljande gråsprängdt hår och yfvigt, gråsprängdt skägg. 
För 29 år sedan antog han, som var anstäld i tjenst hos dåvarande fängelsedirektören Blank, den lediga skarprättarebefattningen inom Jönköpings län. 
Nu innehar han skarprättarebefattningar inom fyra län, nemligen Jönköpings, Kalmar, Östergötlands och Gotlands, samt åtnjuter 23 kronor i lön från hvarje län. 
Han har förut verkställt sex afrättningar, senast på Gotland å mördaren Tektor. Utom sin lön erhåller han vid hvarje afrättning fria resor samt 10 kronor för hvarje hufvud, som faller under hans bödelsyxa. 
På fråga, om han ej vore rädd eller nervöst orolig vid afrättningens verkställande, svarade han: "Rädd är jag aldrig; men stundom förefaller det bekymmersamt, när den dödsdömde ej blir å stupstocken väl placerad, såsom fallet var med den senaste afrättningen å Gotland, då jag med yxan måste genomskära först rockkragen samt taga hugget på sned, i följd hvaraf tvenne hugg voro nödvändiga, innan hufvudet skildes från kroppen". 
Hvar gång en afrättning förestår i Sverige, kan man ej underlåta att fråga sig sjelf, om det ej vore ändamålsenligare att införa en guillotin än att öfverlåta dödsdomens verkställande åt en menniska, hvars nerver kunna för tillfället vara upprörda och hvars hand i det afgörande ögonblicket kan darra, säger Sm. Alleh.
* * *

0 kommentarer: