fredag 20 juli 2012

Tidningsklipp: Påfwens ofelbarhet proklamerad | Falu-Posten 1870

Pius IX. Påve 1846–1878

Tidningsklipp ur Falu-Posten, onsdagen den 20 juli 1870. Styckebrytningar införda.

* * *
Den andra nyheten: påfwens ofelbarhet proklamerad med 450 röster mot 88; 68 hafwa dock haft så mycket förnuft att de inlagt reservation mot galenskapen.
Wi le åt sådana presterliga "hocus-pocus" nu för tiden, men månne kyrkomötet i Nissea war en bit bättre än det nu hållna ekumeniska mötet? Om då icke bland de andlige funnits så många förnuftsfiender, tro wi ej att historien skulle haft att berätta om den förföljelse och religionsfanatism, som ännu i wåra dagar göra sig gällande.
Då presterna eller ledarne för nästan alla kristna religionssekter släpat Gud — kosmarch — ned i smutsen, så har derigenom uppstått den ena religions-galenskapen efter den andra: och derför är också menniskoslägtet ännu i dag så förfäadt, att man kan framkomma med en sådan kraß lära, som att förklara en gammal gubbe för — ofelbar!
* * *

0 kommentarer: