tisdag 10 juli 2012

Tidningsklipp: "Ohygglig tilldragelse" | Post- och Inrikes Tidningar 1860

Tidningsklipp ur Post- och Inrikes Tidningar, tisdagen den 10 juli 1860. Styckebrytningar införda.

* * *
Ohygglig tilldragelse. Den 17 sistlidne Juni, berätta de finska tidningarne, befann sig, efter slutad gudstjenst i Rautalampi sockenkyrka, stora kyrkbåten från Warismäki by på hemvägen, hvarvid Konnekoski fors skulle passeras.
Karlen som satt vid rodret, hade ofvanom forsen, på qvinnfolkets och isynnerhet en gårdsvärdinnas uppmaning, styrt kosan till högra stranden, i afsigt att landsätta en del af folket, för att icke med en öfverlastad båt bege sig utför forsen.
Den manliga personalen var dock icke för saken och en af dem sade: "låt gå bara". Den styrande hörsammade också detta och vände genast farkosten.
Emedan qvinnfolket redan var i beråd att gå i land och derföre makat sig åt fören, ropade styrmannen, att enhvar skulle intaga sin plats, af skäl att styret icke nådde vattnet; men denna uppmaning hann icke så snart efterkommas som nödigt hade varit, ty båten fördes redan af strömmen.
En af karlarne fattade i en åra, för att dermed ersätta styret, men förgäfves: båten gled sidlänges nedåt och vände med akterstäfven förut. Forsen drog redan våldsamt båten. Härvid utbrast ofvannämnda värdinna, sittande i fören, uti dessa fasaväckande ord: "Se! nu far på en gång en hel båtlast folk i helvete".
Båten hade redan förts med god fart, då en förskräcklig stöt gaf tillkänna, att förstäfven krossats, hvarifrån vattnet i samma ögonblick inströmmade.
Båten sjönk, och i ett nu voro alla i forsen. Ett rysvärdt rop och tjut uppstod, jemmerskri och veklagan lät nu höra sig af föräldrar, barn och tjenstefolk, hvilka alla voro vid ingången till evigheten, emot hvilken 17 personer förgäfves spjernade.
De båtar, som sedermera den ena efter den andra kommo utför forsen, stannade alla härvid. De flesta af den olyckliga båtlasten blefvo väl räddade, men 17 personer, flertalet qvinnor, alla ifrån Warismäki by, omkommo nu i Konnekoski fors. Ifrån ett enda hemman drunknade värdinna jemte sina 3 döttrar, ifrån ett annat 3 hemmansdöttrar och 2 tjenstehjon och ifrån ett tredje 3 tjenstehjon o. s. v.
* * *

0 kommentarer: