måndag 2 juli 2012

Tidningsklipp: Nya tilltalsorden Ni och De | Blekings-Posten 1858

Tidningsklipp ur Blekings-Posten, fredagen den 2 juli 1858. Styckebrytning införd.

* * *
"Sw. Tidn." meddelar en forteckning på de personer inom riket, hwilka antagit de föreslagna nya tilltalsorden N i eller D e. I spetsen finnas den yngre kongl. familjens namn, hwarefter följer "en skara, den ingen räkna kan," åtminstone icke utan stort beswär. 
Besynnerligt nog hafwa wi icke funnit något enda namn från Carlskrona, ehuru wi weta, att på den lista, som funnits att tillgå i härwarande bokhandel, ett icke ringa antal personer antecknat sig, och bland dessa wår fördomsfrie och uppriktigt älskade Landshöfding.
* * *

0 kommentarer: