lördag 7 juli 2012

Tidningsklipp: Magistratskungörelse om hundar | Lindesbergs Allehanda 1876

Tidningsklipp ur Lindesbergs Allehanda, fredagen den 7 juli 1876. Blankrader införda.

* * *
Magistratskungörelse.
Af förekommen anledning
har magistraten funnit sig föranlåten att i enlighet med 5 § uti ordningsstadgan för rikets städer föreskrifva, att hund icke må under tiden emellan klockan 10 på aftonen och 5 på morgonen å allmän gata eller plats skälla eller föra annat oljud vid ansvar för egaren, som i nämnde § stadgas; att tik under löptid icke får vistas ute vid enahanda ansvar och att främmande hundar, som å allmän gata eller plats anträffas utan att åtfölja någon menniska skall af polisbetjeningen upptagas och der egaren är okänd upplysas i stadens tidning, hvarefter  om egaren icke inom åtta dagar efter upptagandet eller pålysningen anmäler sig för att hemta den upptagna hunden denne genast dödas; äfvensom att alla hundkreatur så snart de under rötmånaden äro lösa å gator eller allmänna platser skola vara försedda med munkorg eller nosgrimma. Lindesberg den 12 Juni 1876.

På Magistratens vägnar: 
I. BERGÖÖ
* * *

0 kommentarer: