torsdag 19 juli 2012

Tidningsklipp: "Illustration till religionsfriheten i Swerige" | Falu-Posten 1873

Tidningsklipp ur Falu-Posten, lördagen den 19 juli 1873. Styckebrytning införda.

* * *
Illustration till religionsfriheten i Swerige. Sedan kronolänsman S. Norman, efter angifwelse af kyrkorådet i Hunnestads socken, wid Himble häradsrätt yrkat answar å f. d. skolläraren Carl Wallenius i Warberg, för det han, utan att dertill wara berättigad och mot kyrkorådets honom delgifna förbud, uppträdt som predikant och lärare inom socknen, så dömde häradsrätten, genom utslag den 10 sistlidne April, Wallenius att, som han icke wore prest, eller enligt kyrkolagen berättigad att predika och W. erkänt att han wid sammankomster inom Hunnestads församling uppträdt såsom lärare med andliga föredrag under tiden från September 1872 samt att han med dylik werksamhet fortfarit, äfwen sedan han fått sig delgifwet kyrkorådets förbud häremot, böta 75 rdr.
Öfwer detta häradsrättens utslag beswärade sig hr W. hos Göta hofrätt, som den 7 dennes meddelat utslag i saken, enligt hwilket skäl icke förekommit ledande till ändring i häradsrättens öfwerklagade dom.
* * *

0 kommentarer: