fredag 27 juli 2012

Tidningsklipp: "Från hafvets botten" | Bollnäs Tidning 1878

Illustration föreställande "SMS Großer Kurfürst" ur Hottinger Volksblatt 1878.
Tidningsklipp ur Bollnäs Tidning, lördagen den 27 juli 1878. Ytterligare styckebrytningar införda.

Det i artikeln omnämnda pansarfartyget, är SMS Großer Kurfürst. Fartyget, nära hundra meter långt, sjösattes 1875, men rammades genom en olyckshändelse under sin jungfruresa av SMS König Willhelm 31 maj 1878 och sjönk därefter hastigt. Omkring 270 personer följde henne i djupet. Vraket ligger nu på mellan femton och tjugofem meters djup i Engelska kanalen, inte långt från den brittiska kusten.

* * *
Från hafvets botten. En af de dykare, som undersökt det sjunkna tyska pansarfartyget »Grosser Kurfürst«, meddelar följande intressanta skildring i en Canterbury-tidning:

Kl. 4 på morgonen steg jag ned med ett groft spett i handen. Jag lyckade klättra up till en kanonport på det å babords sida liggande fartyget och efter stora ansträngningar bryta mig in.
Jag var omkring 60 fot under vattenytan, strömmen märktes icke här nere. Efter gifven signal gick jag med mycket möda in genom porten i skeppsrumet. Vattnet har trängt in öfver allt, med undantag af de tätt tillslutna kojerna. Jag bröt upp några; har man först gjort en liten öppning, trycker vattnet sedan in väggen. Jag fick tag i en hel mängd hvita benkläder, skjortor, uniformspersedlar och lyckades få upp en del.

Plötsligen ser jag till min förskräckelse någonting spärra utgången, ränna mot mitt hufvud och törna mot min hjelm. Det var en stor bok; jag kunde ännu läsa de halft utplånade bokstäfverna. Den hade summit fram ur en af de uppbrutna gömmorna. Jag gjorde en vändning och gick klar af den.
Derpå fick jag se en väldig bakladdningskanon stå upprätt som ett träd, under det en annan hade sprängt sina kettingar och låg öfver ända.
En annan väldig kanon hade, i det den under fartygets kantring rullat till baka, rännt på en matros och tryckt honom mot väggen; matrosens bröst är krossadt, hans ögon stå vidt uppspärrade och uttrycka den fruktansvärdaste ångest.
En omkullkastad kanonlavett der bredvid betäcker en kamrats lemlästade kropp. Jag sökte lösgöra lavetten, det lyckades efter ett par försök, och en krossad kropp med klufvet hufvud drifver fram; men innan jag kan få fatt i honom, har strömmen fört honom ur sigt; ty lyktan kastar en långt sitt ljus.
En soldat står midt ibland kullkastade kanoner och projektiler, stödd mot skeppsbordet; han håller sitt bakladdningsgevär i handen och synes ej vara sårad; jag ville föra honom med, men upptäcker då, att den olyckliges högra hand är fastklämd i kanonporten. Hans förvridna drag tyda på en förfärlig dödskamp; fastklämd, som han står, måste han hafva kämpat förfärligt i sin fruktansvärda ställning.

Sjövattnet visar öfverallt sin märkliga förmåga att bibehålla kroppar tämligen oförändrade; alla de 16 lik, som fördes upp, voro ganska lätt igenkänliga. Då jag efter slutadt arbete steg upp, fann jag före mig det lik, som fått flott under lavetten; det hade flutit upp och varseblifvits af folket i barken; det var liket af en artillerist.
* * *

0 kommentarer: