torsdag 26 juli 2012

Tidningsklipp: "Försigtighetsreglor wid badning" | Tidning för Wenersborgs Stad och Län 1864

Tidningsklipp ur Tidning för Wenersborgs Stad och Län, tisdagen den 26 juli 1864. Styckebrytningar införda.

* * *
Försigtighetsreglor wid badning. Med anledning af en olyckshändelse, som den 19 d:s inträffade i Jönköping med telegrafisten P. Bergman, hwilken kort efter intagandet af en stark måltid kastade sig i wattnet, der han beklagligtwis träffades af slag och ögonblickligen afled, anbefaller Jönköpings Tidning för badande följande försigtighetsmått, genom hwilkas iakttagande de med kallbadet eljest förenade wådor kunna undwikas:
Kroppen måste först, så wida deß upphettande åstadkommits af häftigt gående, springande, dansande, eller förtärande af starka drycker, så mycket som möjligt afswalas innan man går i wattnet.
De wigtigaste af allt är att blodcirkulationen, matsmältningsorganerna och sinnet besinna sig i lugnt tillstånd.
Enligt de flesta läkares åsigt är kroppens småningom skeende neddoppande, sedan underlifwet, bröstet och hufwudet förut twättats, att föredraga framför det plötsliga nedhoppandet i sjön. Men bör aldrig uppehålla sig längre än 5, på sin höjd 10 minuter i wattnet och ej bada, förrän åtminstone 3 à 4 timmar efter sist intagne måltid, då matsmältningsorganernas werksamhet hunnit något sakta sig.
Efter badet bör man wäl torka och skyndsamt påkläda sig, samt derefter taga sig en lindrig motion på ett swalt och skuggrikt ställe. Om dessa försigtighetsmått iakttagas, så werkar badet på ett stärkande och uppfriskande sätt och bidrager icke blott till en god helsas widmakthållande, utan äfwen i wäsentlig mån till återställande af en förswagad fysik; i annat fall kan badet deremot medföra de farligaste följder: slaganfall och bråddöd.
Hwad wi, slutar tidn., först och sist wilja förehålla alla badande, är att ej gå i sjön med flämtande bröst, eller straxt efter ymnigare förtärande af spirituosa eller matwaror!
* * *

0 kommentarer: