onsdag 25 juli 2012

Tidningsklipp: Biskopen af Lincoln och likförbränningsfrågan | Falu-Posten 1874

Tidningsklipp ur Falu-Posten, lördagen den 25 juli 1874. Styckebrytning och visst korrektur införd.

* * *
Likförbränningsfrågan har i London till den grad kommit på dagordningen, att biskopen af Lincoln i söndags åtta dagar sedan fann sig manad att uppträda och hålla en predikan mot detta "nya" påfund, deri han bland annat anmärkte, att han icke kunde tänka sig något mera barbariskt och onaturligt, hwarjemte en af de första frukterna deraf skulle blifwa att undergräfwa menniskans tro på kroppens återuppståndelse och sålunda framkalla en social omwhälfning, hwars följder man icke kunde förutse."
En engelsk tidning anmärker i anledning häraf, att hans högwördighet icke måste anse sin hjords tro på läran om uppståndelsen synnerligen djupt rotfäst, om han icke skulle kunna öfwerlefwa upptäckten at det faktum, hwarom biskopen sjelf naturligtwis icke är okunning, nemligen att en kropp, som lägges ned i jorden, undergår just samma kemiska proceß, blott något långsammare, som en, hwilken brännes.
* * *

Anmärkning: i Sverige kremerades 2011 78,6 procent av alla avlidna.

0 kommentarer: