måndag 23 juli 2012

Tidningsklipp: Biskop Nibelius afliden | Post- och Inrikes Tidningar 1849

Tidningsklipp ur Post- och Inrikes Tidningar, måndagen den 23 juli 1849. Styckebrytningar införda.

* * *
Gustaf Nibelius, Biskop öfver Westerås Stift, Th. D:r, C. N. O. m St. K., har på aftonen den 14 innevarande månad vid Strömstad aflidit.
Med gårdagens post ingingo bref af d. 13 dennes, som bekräfta berättelsen om dödsfallet.
Den båt, hvari Biskop N. med flera personer befann sig, kantrade under en häftig by å Kosterfjorden, och ehuru alla simmande uppnådde land, var denna stund Biskopens sista, ty i det ögonblick man ville fatta i honom vid stranden, träffades han hastigt af slag och sjönk. Alla försök att till lifvet återkalla honom, voro förgäfves.
Han hade uppnått en ålder af 60 1/2 år.
* * *

0 kommentarer: