tisdag 19 juni 2012

Tidningsklipp: "Wildsint tjur" | Gotlands Tidning 1878

Klipp ur Gotlands Tidning, onsdagen den 19 juni 1878. Viss styckebrytning införd. Längre ner följer mer information om i texten omtalade Nils Carlsson.

* * *
Wildsint tjur. En sorglig olyckshändelse inträffade wid Stora Annerbäck i Tuna socken tisdagen den 11 dennes.
Torparen N. A. Carlsson, som war sysselsatt med arbete å åkern ett stycke ifrån sitt hem, torpet Tallstugan, lydande under nämnda gård, hade wid middagen gått in i en till Lilla Annerbäck hörande hage för att spisa sin matsäck, hwarefter han lagt sig att sofwa, oaktadt han förut blifwit warnad för en der betande ilsken tjur.
En tjensteflicka som wid denna tid i närheten war sysselsatt med mjölkning fick höra jemmerrop och skyndade till Carlssons hem samt underrättade hustrun, att mannen troligen blifwit öfwerfallen af elaka menniskor.
Hustrun ilade till stället och fann sin man som frisk och sund om morgonen lemnat hemmet såsom ett blodigt lik, af den ilskna tjuren uppkastat i ett stenrös. Kroppen war söndersargad, hufwudskålen krossad så att hjernan utrunnit, och den olyckliges kläder woro, med undantag af stöflar och halsduk, nästan fullständligt afslitna från kroppen.
Djuret blef dödadt.
* * *

Emellanåt kan man få mer information om de personer som flimrar förbi i notiser som dessa. På en släktforskningssida har den olycklige Carlsson ovan en egen avdelning. Vi får där bland annat veta, att Nils Carlsson föddes 5 augusti 1821, och att han således var 56 år när han dog. Hustrun som också omnämns ovan, torde varit Josefina Vilhelmina Henriette, som föddes 1931 och dog 1896. Deras två barn, en dotter och en son, dog båda på 1950-talet.

0 kommentarer: