fredag 29 juni 2012

Tidningsklipp: Religionsfrihetswännerna | Tidning för Wenersborgs Stad och län 1853

Tidningsklipp ur Tidning för Wenersborgs Stad och län, onsdagen den 29 juni 1853. Styckebrytningar införda.

* * *
Den 17 dennes på eftermiddagen slutade allmänna prestsällskapsmötet sina öfwerläggningar och förrättades derefter gudstjenst i storkyrkan, hwarwid magister Lundbergson höll predikan. 
Dagen derpå började religionsfrihetswännerna sina öfwerläggningar, hwari en stor del af prestsällskapsledamöterna deltogo. De flesta af deltagarne talade warmt för religionsfriheten, såsom ett nödwändigt willkor för andlig utweckling. Det upplystes att både i Ryßland och Turkiet är fri religionsöfning och att blott Swerge wore det enda land som numera tillfullo upprätthåller religionstwånget. 
Mötet slöts den 20 dennes.
* * *

0 kommentarer: