fredag 22 juni 2012

Tidningsklipp: "Olyckshändelse i sundet" | Norra Skåne 1883

Tidningsklipp ur Norra Skåne, fredagen den 22 juni 1883. Styckebrytning införd.

* * *
Olyckshändelse i sundet. I Torsdags e. m., f. v., kantrade en båt i sundet ungefär midt emellan Skovshed och Charlottenlund, hvarvid ett menniskolif gick förloradt.
Ett par fiskarefamiljer, af hvilka den ena på förmiddagen begraft en son, hade tillika med en i Skovshoved boende arbetare begifvit sig ut i en segelbåt, och då denna kommit ett stycke ut från land, äntrade arbetaren i masten för att göra seglet klart. Härvid kantrade båten.
Personer, som från land observerat olyckshändelsen, skyndade till hjelp och lyckades rädda fyra af båtens passagerare, två män och två qvinnor. Arbetaren, en ung, nygift man, blef deremot förd i land som lik.
* * *

0 kommentarer: