söndag 17 juni 2012

Tidningsklipp: "Mord" | Bollnäs Tidning 1880

Klipp ur Bollnäs Tidning, lördagen den 24 april 1880. Vissa styckebrytningar införda.

* * *
Mord. Fredagen 9:e april påträffades i Walö socken å en hemmanet Wreta tillhörig skogsmark liket af en yngling, fastbundet wid ett träd med ett omkring halsen i twå hwarf lagdt strumpeband. Bredwid honom på marken stod en trälåda, innehållande diwerse småsaker. Omkring trädet hade eld warit uppgjord.

Ynglingen igenkändes af personer såsom warande i lifstiden idkare af handel med kramwaror och, enligt egen uppgift, född i Lenna socken i Norrteljetrakten. Han hade sagt sig heta Karl och wara 14 år gammal.

Starka anledningar funnos genast att mißtänka, det ett mord här blifwit begånget. Sedan liket blifwit fördt till sockenmagasinet, och kronolänsmannen i orten, Oskar Mellin, undersökt det samma och inhemtat närmare upplysningar af personer, som i lifstiden känt ynglingen, stegrades mißtanken till wißhet. Så t. ex. syntes å ena tinningen märken efter ett hårdare slag. En penningsumma, som ynglingen för kort tid tillbaka innehaft, war spårlöst förswunnen tillika med portmonnän.

För mordet mißtänktes en illa känd, af lagen förut fyra resor straffad mansperson, wid namn And. Peter Karlman-Kolldin, från Skjärplinge by i Öster-Löfsta socken. Den döde hade 15:e sistl. mars åtföljt denne från Wamsta och sedan deß ej warit synlig.

Efter denna tid hade Kolldin, som förut icke egt några penningar, haft sådana och bjudit på cigarrer af samm sort som ynglingen köpt hos handl. I. Matson i Wamsta. Kronolänsman Mellin böjrade för den skull anställa spaningar efter i fråga warande person, hwilken kröntes med den framgång, att han 12:e april greps i Elfkarleby socken.

Efter en stunds nekande, erkände han det rysliga brottet, men förnekade att han tagit mer från den döde än 25 cigarrer. Enligt mördarens utsago, hade han och ynglingen, betydligt druckne, kommit i kif med hwarandra, under det de suto och wärmde sig wid en i skogen uppgjord eld. I wredesmod hade han slagit ihjel ynglingen och bundit fast honom wid trädet för att komma folk att tro, det ett sjelfmord här blifwit begånget.

Kolldin wardt förpaßad till kronohäktet i Norrtelje, der han nu sitter för att afbida slutlig ransakning och dom.
* * *

0 kommentarer: