lördag 23 juni 2012

Tidningsklipp: "Mamsellerna Larsson" | Wenersborgs stad och län 1862

Tidningsklipp ur Wenersborgs stad och län, måndagen den 23 juni 1862. Styckebrytning införd.

* * *
Mamsellerna Larsson, hwilka under en längre tid wistats på Trollhättan, der de tagit en mängd lyckade fotografiporträtter, hafwa på begäran hitkommit och uppställa nu sin atelier på planen wid browaktarehuset, hwarest officerskåren wid Westgötadals kongl. regemente lärer ämna att låta porträttera sig i flere exemplar, för att kamraterne emellan göra utbyte till minne för framtiden.
Denna idé är otwifwelaktigt wacker och berömwärd, och torde finna efterföljd flerestädes, samt föröfrigt icke i ringa mån bidraga till förökandet af den goda kamratskapsanda, som i allmänhet utmärker swenska arméns officerskår.
* * *

0 kommentarer: