måndag 18 juni 2012

Tidningsklipp: Landstigning | Dalpilen 1864

Klipp ur Dalpilen, lördagen den 18 juni 1864.

* * *
Helsingborg. I Öresunds-posten för d. 7 d:s berättas:
Då ångfregatten Vanadis i förra weckan ankrade i närheten af Hwen och större delen af manskap och befäl stego i land derstädes för att roa eller öfwa sig, så trodde man på hela ön att det icke war fråga om någonting mindre än en rysk landstigning, hwilket satte en panisk skräck i hela befolkningen.
För att möta och afwärja faran skyndade sig ställets länsman att buda upp alla den lilla öns stridbara män, hwilka i hast samlades med liar, hötjufwor, skjutgewär och andra till hands warande wapen, och för denna utwalda trupp tågade länsmannen med dragen sabel i téten för att jaga bort ryssarne och gifwa dem en skräck, som betoge dem lusten att widare försöka någon holmgång på de swenska kusterna.
Mißtaget blef emellertid upptäckt och Hwenensiska hjeltarnes tillernade wapenbragd mot ryssar och kosacker upplöste sig i en liten sexa med äkta swensk banko, der skålar å ömse sidor haglade likaså talrikt som bomber wid Dyppels intagande. Så går historien; red. kan dock ej answara för deß tillförlitlighet.
* * *

0 kommentarer: