tisdag 26 juni 2012

Tidningsklipp: Häftigt owäder | Dalpilen 1858

Tidningsklipp ur Dalpilen, lördagen den 26 juni 1858. Styckebrytningar införda.

* * *
"Carlstad. Från Jösse härad skrifwes: 'Söndagen den 18 dennes uppkom wid middagstiden ett häftigt owäder med regn, hagel och åska. Åskan slog ned i det till Sölje bruk hörande hemmanet Mörtnäs, hwarest 4 personer blefwo mer och mindre swårt skadade. En hustru och en piga fingo så swåra kontusioner att de i flera dagar warit sängliggande.
Haglet, som war af hasselnötters storlek och i skuggan låg qwar till följande dagen, nedslog och förstörde rågen dels på Sölje gård, dels på åtskilliga ställen deromkring. Det häftiga störtregnet bortspolade de nysatta potäterna, på sådana åkrar, som lågo i backslutningar. På sölje lära blommor och trädgårdswexter blifwit alldeles förstörda; äfwen en och annan fönsterruta lärer blifwit krossad af haglet.
Såsom wanligt sträckte sig regnet icke särdeles widt omkring, och haglet gjorde icke minsta skada på östra sidan Glafsfjorden. — Klöfwerwallarna ha af den starka wärmen drifwits till blomning, oaktadt klöfwern ännu är temligen kort.'"
* * *

0 kommentarer: