torsdag 14 juni 2012

Tidningsklipp: "En sorglig händelse" | Norrköpingskuriren 1859

Ett klipp ur Norrköpingskuriren, fredagen den 18 mars 1859. Klippet kommer i sin tur från Carlskrona Veckoblad, där texten var införd lördagen före. Jag har lagt till några styckebrytningar.

* * *
"— Man läser i Carlskrona Veckoblad för den 12 mars:

En högst sorglig händelse tilldrog sig härstädes förliden torsdag. Trenne flottans officerare hade nämnde dag på eftermiddagen begifvit sig ut i båt för att jaga sjöfogel i skärgåden. Anlände till närheten av kastellet Drottningskär fingo de i sigte en skock fogel, som flög upp icke långt ifrån dem.

En af jägarne, sekundlöjtnanten Braune, som satt vid styret, fattar då i brådskan med ena handen en laddad bössa i pipan, med mynningen riktad mot sig, för att lemna den åt en af kamraterne, som får tag i kolfven med endast ena handen. Men i det bössan lyftes, hoppar en i båten liggande jagthund upp från sin plats och stöter till bössan, som faller jägaren ur handen ned i båten, dervid hanen slår mot toften, så att skottet brinner af och träffar löjtnant Braune, som ögonblickligen faller död ner, utan att gifva ett ljud ifrån sig.

Skottet, laddadt med en mängd större hagel eller s. k. "snärpor," hade gått tvärsigenom hufuvdet, straxt vid tinningen och förfärligt vanställt ansigtet. Den aflidne, endast 25 år gammal, sörjes af trenne syskon och moder, förut hårdt pröfvad genom förlusten af en make, som gick bort i sina bästa år, och af en ung dotter."
* * *

0 kommentarer: