lördag 16 juni 2012

Tidningsklipp: En fasansfull syn | Bollnäs Tidning 1878

Tidningsklipp ur Bollnäs Tidning, lördagen den 18 maj 1878. Viss styckebrytning införd.

* * *
"Kalmar. Härifrån skrifwes i B a r o m e t e r n:

Ombord å transit n:o 2, på nedgående turen från Stockholm, timade i fredags på morgonen följande tilldragelse. Det war inemot 9-tiden. En af passagerarne hade erhållit nyckeln till afträdesrummet. Det dröjde imellertid länge, innan han kom tillbaka, hwarföre man slutligen beslöt att se efter, hwad han kunde hafwa för händer.

Dörren war låst, och oaktadt upprepade knackningnar och förfrågningar erhölls intet swar, hwarför man till slut nödgades med wåld uppbryta den samma. Den syn, som här mötte, war fasansfull.
På knä framför klosetten med hufwudet nedlutadt i den samma, fann man den man sökte; bredwid honom låg en rakknif. Wid närmare efterseende befanns, att den olycklige med ett par snitt, sträckande sig nästan rundt om hela halsen, tagit lifwet af sig. Kroppen war redan kall, då man påträffade honom.
Wid undersökning af den dödes fickor fans ingen ting, som kunde gifwa upplysning om hwem han i lifstiden warit. Allt som påträffades woro 16 kr. i penningar och några tryckta bibelspråk.
Man förmodar, att religionsgrubbel warit orsaken till den förtwiflade gerningen. Ingen ombord hade imellertid obserwerat någon sinnesswaghet hos mannen i fråga. Omkring en och en half timme, förrän mordet skedde, hade han rekvirerat och förtärt en kopp kaffe.

— Den döde aflemnades till polismyndigheterna i Westerwik."
* * *

0 kommentarer: