söndag 24 juni 2012

Tidningsklipp: "Baptismen" | Kalmar 1876

Tidningsklipp ur Kalmar, måndagen den 24 juni 1876. Styckebrytning införd.

* * *
Baptismen. Baptistpredikanten C. W. Pettersson från Norrköping har, för det han i Östra Stenby, Östra Husby samt Kuddby och Konungssunds församlingar, mot wederbörande kyrkoråds förbud, hållit religiösa föredrag, af Björkekinds och Östkinds häradsrätt blifwit dömd till sammanlagdt 300 kronors böter.
Om dessa böter förwandlas till watten- och brödstraff, hwilket, för den händelse swaranden saknar tillgångar, kommer att inträffa, får han umgälla sin öfwerträdelse af lagens stadgande i detta fall med 17 dagars fängelse wid watten och bröd. (Dagst.)
* * *

0 kommentarer: