tisdag 22 maj 2012

Tidningsklipp: Det odöpta barnet | Borås Tidning 1862

Ett klipp ur Borås Tidning av fredagen den 27 juni 1862, får bli en illustration av den kristna kulturens hegemoni under mitten av 1800-talet, samt vad den kunde få för konsekvenser för någon med avvikande uppfattningar. Jag infogar viss styckebrytning.
historia, religion, text,
* * *
"Uppsala. I tidningen 'Uppsala' läses: Förliden April månad afled i Lundaby, Dänmarks socken, odöpte sonen till hemmansägaren Johan Aron Jonsson, och blef såsom dödfödd begrafwen.

Fadren, som förut warit i tjenst hos f. d. skolläraren i Waksala G. L. Sparrman, hade för sin wägran att låta wederbörligen döpa barnet, som wid dödstillfället war 2 år 7 månader och 12 dagar gammalt, undergått flerfaldig warningar och erinringar af både pastorsembetet i församlingen, domprosten och domkapitlet, men alltid förgäfwes: inga föreställningar werkade på den förwillade fadrens åsigter, utan lät han sitt barn dö utan att wara i christna församlingen upptaget.

— Straxt efter det lilla likets bisättning befanns wid en begrafwning den lilla grafwen till hälften fylld med watten, hwilket gaf den åldrige enkeman, såm då jordade sin aflidna hustru, ankledning till den träffande anmärkningen: 'då man ej förr welat gifwa gossen watten i det heliga dopet, så har wår Herre nu gifwit honom det i stället.'"
* * *

0 kommentarer: