måndag 30 april 2012

Text: Borås fjärde stadsbrand | Post- och Inrikes Tidningar 1827

På dagen ett sekel efter Borås andra stadsbrand utbröt i Borås den fjärde. Det var den 14 juli 1827. Elden spred sig från en snickarverkstad på Sandgärdsgatan, inte många meter från där jag nu jobbar på dagarna. Branden kom att bli den mest omfattande dittills. Mer om stadsbränderna i inlägget: Borås brinner!

Den 21 juli 1827 rapporterar Post- och Inrikes Tidningar följande.

* * *
Uti underdånig skrifwelse af den 16 dennes, som i dag ankom, har Landshöfdingen i Wenersborg inberättat, att, enligt med Erprès ingången tidning, Borås Stad åter ligger i aska efter en förhärjande wådeld, utbruten Lördagen den 14 förutgående; att af publike byggnader qwarstå endast Kyrkan, Presthusen, Skolhuset och Stadsfängelset, samt af private hus, efter ögonwittnens uppgift, 30 a 40; att elden lärar hafwa uppkommit genom oförsiktighet wid oljekokning; att, oaktadt all ordning och ansträngning, släckningsanstalterna wisat ringa werkan, i anseende till den starka blåsten; att några personer skola blifwit dels innebrännde, dels skadade; att flere bland inwånarne förlorat nästan hela deras lösa egendom, samt att Landshöfdingen, som ärnade skyndsamt begifwa sig till Borås, emedlertid föranstaltat derom, att ett parti Råg från Länets undsättningsförråd genast må till orten transporteras, och förmalas, till de fattigare brandskadades räddning från hungersnöd.

Wid emottagandet af denna rapport, har Kongl. Maj:t, med Nådigt gillande af Landshöfdingens ofwannämnde åtgärd, derjemte täckts i Nåder auktorisera Landshöfdingen, att af under händer hafwande medel, mot framdeles ersättning, till en början anwända en wiß summa för sådana brandlidandes understöd, som deraf finnas i werkligt och intygadt behof; hwarom, på Kongl. Maj:ts Nådiga befallning, Landshöfdingen blifwit genom extrapost underrättad. Stockholm den 19 Julii 1827.
* * *

0 kommentarer: