söndag 30 januari 2011

In memoriam från år 1814: Prosten Boström

I »Götheborgs Stifts-Tidningar« av den 31 maj 1814, finns en insänd biografi över en hädangången prästman publicerad. Lyss till språket!

* * *

»Contracts-Prosten och Kyrkoherden i Berghem, Magister Johan Peter Boström föddes i Uddewalla den 9 Maji 1764. Hans Fader war Handskemakare derstädes. Han såg således icke sin födelse utmärkas af glansen; men mottogs dock af ömma Föräldrar och njöt en uppfostran, som syftade till detta wärdiga mål, att lemna Fäderneslandet af Ynglingens sediga uppförande, mognande förstånd och dagligen ökade kunskaper, ett säkert hopp om den tillkommande redbare Mannen. [/]

I Uddewalla Skola inhämtade han det omfång af kunskaper, der meddelades. Derifrån flyttades han år 1779 till Kongl. Gymnasium i Götheborg, der han icke dröjde att winna bifall genom ett anständigt uppförande och goda framsteg. År 1784 lemnade han Gymnasium i Götheborg och begfag sig till Upsala Academie. Sedan han genom ädla seder och kunskaper beredt sig aktning och förtroende i den stad, der hans steg blifwit af uppmärksamma ögon redan ifrån barndomen följda, öfwerlemnade Herr Großhandlaren Gudmund Bagge honom wården om sina Söners underwisning. För denne Man hyste han tacksamhetens känslor wid minnet af det ädla bemötande han åtnjutit, och då han anmärkte det olika sättet att behandla Informatorer, nämnde han honom bland de upplysta fäder, hwilka weta wärdera ett warmt nit för bildningen af deras barns förstånd och hjerta. [/]

Sedan honom blifwit bewiljadt Stipendium för att resa till Greifswald, anlände han dit och fortsatte sina studier. Han disputerade derstädes twänne gånger år 1788 under Herr Profeßor Elias Trägårds anförande, nemligen: den 14 November öfwer Theses Philologico-Criticæ och d 22 December pro Gradu öfwer en Academisk Afhandling De Quiete Solis ac Lunæ Jos. Cap. X. 12-14. hwarefter han samma år emottog Lagerkransen. [/]

Från yngre åren hade han önskat, att en dag inträda i det Stånd, hwars wärdige medlem han sedermera blef. Den 10 Febr. 1790 emottog han Prest-Embetet. Samma dag blef han förordnad, att i Embetet biträda Stads-Comministern i Uddewalla, Herr Olof Bruhn. Efter deß död upfördes han på förslaget till återbesättandet af den ledigblifna Comministraturen. År 1793 d. 20 Nov. erhöll han Fullmagt å Collegatet wid Skolan i Uddewalla, och tillträdde detta år 1794. Wid Prestmötet år 1795 förde han Protocollet. Den 24 April 1790 undergick han med wederbörlig apporbation Pastoral-Examen inför Consistorium i Götheborg, sedan han den 16 i samma månad aflagt wederbörligt Disputations-specimen. [/]

Den 20 Augusti 1804 erhöll han Fullmagt å Kyrkoherde-Embetet i Berghem efter föregånget enhälligt wal. Han lemnade nu en ort, der han njutit de största bewis af den warmaste wänskap och upprigtigaste högaktning, der man sedan alldrig glömt hans wärdiga och rörande framställningssätt af Religionens heliga sanningar. Han tolkade äfwen sitt hjertas känslor då han började sitt afskedstal med Davids ord i Ps. 42:7. Min själ är bedröfwad i mig. [/]

Han kom nu på en ort, der han för alla okänd utom för en enda ungdomswänm nuwarande Kyrkoherden i Bokenäs Herr C. H. Cramer. Snart wann han dock wänskap och förtroende bland sina Embetsbröder, och framledne General-Majoren och Riddaren Edenhjelm bemödade sig på allt sätt i förening med sin familj, att skänka honom någon ersättning för de wänner han i Uddewalla öfwergifwit. Men döden härjade snart denna högaktningswärda familj, och lemnade hos bildade wänner anledning till en smärtande saknad. [/]

Den 8 Sept. 1805 ingick han ett Christeligt äktenskap med sin företrädares, Prosten Herr Anders Normans efterlemnade Dotter Susanna Maria Norman, en ättling af den slägt, hwilken sedan 16:de århundradet bibehållit sig wid detta Pastorat.

Sedan framledne Contracts-Prosten Herr Swen Hjerthonn aflidit, blef Prosten Boström af Marks Contracts wördiga Prästerskap enhälligt wald till Contracts-Prost, och hedrades d. 13 December 1809 med Stiftets wördade Förmans bekräftelse härpå. Han erhöll icke allenast wid deßa tillfällen, utan äfwen wid flera andra, utmärkta bewis af sin Biskops ynnest, och sina Contractisters aktning och förtroende.

En widt utseende Eldswåda, som om Hösten 1812 ödelade ett hus på Prästegården, hwilken hotade att öfwer hela Berghems by och kyrka utbreda sina lågor, werkade hos honom, som ur djupa hwilan midt om natten upwäcktes, en smärtsam bestörtning, hwars intryck alldrig öfwergaf honom. Hans ömt älskade Makas sjukdom, som med en bitter förlust hotade hans husliga sällhet, tärde äfwen hans lefnad. Småningom aftynade han, och ägde d. 14 November sistl. år icke nog styrka, att efter slutad predikan, den sista han höll, börja de wanliga bönerne, utan måste uppkalla sin biträdare i Embetet, och sjelf lemna det rum, från hwilket han med framgång så många gånger talat till Menniskohjertat om bättringen och uppstigande från stoftet till heliga föremål.

Den 11 Martii innewarande år slocknade han lugnt och stilla, sedan han rigtat sin tanke mot den Gudälskandes mål. Han efterlemnade en ömt älskad Maka och 4 omyndige Söner, af hwilka den äldste är endast 8 år gammal.

Den 14 Martii lades hans Stoft i den graf, der hans företrädare sedan sextonde århundradet hwila.

Ljus war hans blick. Han uppsökte genom sin tankeförmåga, hwad den åldrige förgäfwes framletar ur erfarenheten. Han älskade ordningen och befordrade den genom sitt efterdöme. Han rättade med en ömhet och wärdighet, som tillwann honom den sannaste högaktning. Den lågtänkte fann honom beswärlig; men den ädle, den redlige kände behof af hans wänskap. Han talade och tåren dröjde icke, hjertat kände sig willigt att lyda hans råd, det lifwades af hans tröst. Hwad skulle man icke kunna hafwa wäntat sig af honom, om döden icke bortfört honom i just den ålder, då han hunnit att öka sitt wälde genom en med uppmärsamhet sökt och wunnen erfarenhet, och då hans werkningskrets fått ett widsträcktare omfång.«

* * *

Prosten Boström blev 50 år gammal.

* * *

Tidningen i fråga finns kvar än i dag, och heter numera Göteborgs Stifts-tidning. Den har bevarat sin layout sen 1907, och är en av de äldsta fortfarande utkommande tidningarna i Sverige. Numera har tidningen en synnerligen konservativ inriktning – i inomkyrkliga termer kallad gammalkyrklig.

2 kommentarer:

Drömstörning sa...

Jo... visst... "Att inte födas är obestridligen det bästa receptet. Olyckligtvis är det inte åtkomligt för någon." (Cioran) Frid över gubbens minne! Frid över oss alla!

Creutz sa...

Älskade, älskade Cioran!