måndag 13 september 2010

Vintagecitat II: Kalligraphie

K a l l i g r a p h i e betyder konsten, att skrifva väl. Här menas icke med ordet skrifva detsamma som att författa eller öfversätta, utan endast en smaklig formning af sjelfva bokstäfverna. Bland de särskilda nationalstilarne anses med rätta den Engelska för den vackraste; men han är ock den svåraste, att kunna lära sig. Om man ser denna stilen skrifven eller graverad af en öfvad och skicklig hand, skall man, så vida man är född med en blick för det sköna, upptäcka deri de skönaste former, de finaste proportioner, den utmärktaste blandning af grofva och fina drag.
Conversations-Lexicon (1821)

0 kommentarer: